Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
...
 
 
 Link naar:
 
 
 
 
  
 Naar:
   
 
   
 
 
Naar:
 
For the wedding of the Lamb has come!
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Laatste reacties
Bride of Christ!

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
 
De Bruid van Christus
 
De Bijbel vergelijkt de relatie van Jezus en Zijn kerk aan die van een bruid en bruidegom. We, the church of Jesus Christ are the Bride, and Jesus is the Bridegroom. Wij, de kerk van Jezus Christus zijn de Bruid, en Jezus is de Bruidegom. John the Baptist in explaining that he was not the Christ said in John 3:29, “He who has the Bride is the Bridegroom.” The most incredible writing of this relationship to me is in the book of the Bible “The Song of Solomon”. Johannes de Doper in de verklaring dat hij niet de Christus zei in Johannes 3:29: "Hij die de bruid is de bruidegom." De meest ongelooflijke schrijven van deze relatie is voor mij in het boek van de Bijbel "Het Hooglied van Salomo ". In chapter one verse fifteen, the Bridegroom declares, “How beautiful you are, my darling, how beautiful you are!” In verse sixteen, the Bride declares, “How handsome you are, my beloved, and so pleasant!” In hoofdstuk een vers vijftien, de Bruidegom verklaart: "Je bent zo mooi, mijn liefste, hoe mooi je bent!" In vers zestien, de bruid verklaart: "Hoe mooi je bent, mijn geliefde, en zo aangenaam!"

Jezus wil een relatie met Zijn kerk van zowel intimiteit en passie. He has that for us and wants to develop that in us. Hij heeft dat voor ons en wil ontwikkelen die in ons. In Philippians 3:8, the apostle Paul says, “More than that, I count all things to be a loss in the view of knowing Jesus Christ my Lord.” This is a passion and desire for intimacy. In Filippenzen 3:8, de apostel Paulus zegt: "Meer dan dat, ik beschouw ook alles tot een verlies in de weergave van het kennen van Jezus Christus, mijn Heer." Dit is een passie en verlangen naar intimiteit.

Ephesians 5:22-33 compares the relationship and responsibilities of the husband and wife to the relationship of Jesus and his church. Efeziërs 5:22-33 vergelijkt de relatie en de verantwoordelijkheden van de man en vrouw om de relatie van Jezus en zijn kerk. Verse 25 tells husbands to “Love your wife as Christ also loved the church.” Verse 27 shows the Lord's desire to “Present to Himself the church in all her glory having no spot or wrinkle or any such thing; but that she would be holy and blameless.” Such an accomplishment would take Jesus close and personal involvement in our lives, and a passionate response to Him on our part to have such relationship. Vers 25 zegt echtgenoten aan "De Liefde van je vrouw ook Christus de Gemeente liefgehad heeft." Vers 27 geeft de Heer verlangen om "Present om Zichzelf de kerk in al haar glorie zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. "Zo'n prestatie zou Jezus dichtbij en persoonlijke betrokkenheid in ons leven, en een gepassioneerde reactie op Hem van onze kant om deze relatie te hebben.

The twenty first chapter of the book of Revelation describes a new heaven and earth. De twintig eerste hoofdstuk van het boek Openbaring beschrijft een nieuwe hemel en aarde. Verse 2 states, “And I saw the holy city, New Jerusalem coming down out of heaven from God, made ready as a Bride adorned for husband.” The teachings of the Bible show us that Jesus is not in love with architecture, but, the people who inhabit the city, His people, His Bride. Vers 2 zegt: "En ik de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God zag, maakte klaar als een bruid versierd voor de man." De leer van de Bijbel laten ons zien dat Jezus niet is verliefd op de architectuur, maar de mensen die wonen in de stad, Zijn volk, Zijn Bruid. Revelation 22:17 says, “The Spirit and the Bride say, “Come!” And let him who hears say, “Come!” Whoever is thirsty, let him come; and whoever wishes, let him take the free gift of the water of life.” ! Openbaring 22:17 zegt: "zegt De Geest en de Bruid," Come "En laat hem die het hoort zeggen:" Kom "Wie dorst heeft, kome, en wie wil, laat hem de vrije gave van het water van het leven. "

Jesus, being God the Son, has infinite ability and capacity in His heart to love and be involved with countless individuals and His corporate church at the same time. Jezus, die God de Zoon, heeft oneindig veel mogelijkheden en capaciteit in Zijn hart om lief te hebben en betrokken zijn bij tal van particulieren en bedrijven Zijn kerk op hetzelfde moment. The Lord and His heaven has room for ALL who will come to Him. De Heer en Zijn hemel heeft ruimte voor alle die tot Hem komen. Heaven is the pure, undiluted, eternal presence of God, and we're all invited to be with Him there. De hemel is de pure, onversneden, eeuwige aanwezigheid van God, en we zijn allemaal uitgenodigd om daar te zijn met Hem. Heaven is a choice… We hope it is yours! De hemel is een keuze ... We hopen dat het is van jou!

Eternally His, Joe and Debbie Mayer Eeuwig Zijn, Joe en Debbie Mayer


Lees meer...
 
"Meer over de Bruid van Christus"
 
 
Taken from “The colors of His love” by Dee Brestin & Kathy Troccloi
*This was a devotional read at one of Bree's wedding showers. * Dit was een devotionele lezen op een van de bruiloft van Bree douches. It had a great impact on those of us that heard it at that time. Het had een grote impact op die van ons, die het hoorden op dat moment. Now, having experienced both a wedding and funeral of such magnitude and so close together; these truths have been magnified in such a big way that it reinforces even deeper our hope and the reality of ETERNAL LIFE with Jesus, our Bridegroom and Savior. Nu, met ervaren zowel een bruiloft en begrafenis van een dergelijke omvang en zo dicht bij elkaar; deze waarheden zijn uitvergroot in zo'n grote manier dat het nog dieper onze hoop en de realiteit van het eeuwige leven met Jezus, onze Bruidegom en Verlosser versterkt.
Our Bridegroom has gone away, but He will be back. Onze Bruidegom is verdwenen, maar Hij zal terug. The disciple John explains that this time of separation is also a time of preparation: 1 John 3 says, “What we will be has not yet been made known. De discipel Johannes legt uit dat deze tijd van scheiding is ook een tijd van voorbereiding: 1 Johannes 3 zegt: "Wat we zullen is nog niet bekend gemaakt. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Maar we weten dat wanneer Hij verschijnt, wij Hem gelijk zullen wezen, want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Everyone who has this hope in Him, purifies himself.” Iedereen die deze hoop op Hem, reinigt zichzelf. "

The Jewish wedding ceremony took place in 3 parts. De Joodse huwelijksceremonie vond plaats in drie delen. Each part is symbolic of a much greater wedding. Elk deel staat symbool voor een veel grotere bruiloft. It began with the “Betrothal” which was preceded by intense bargaining between the father of the bride and the father of the groom. Het begon met de "Betrothal", die werd voorafgegaan door intense onderhandelingen tussen de vader van de bruid en de vader van de bruidegom. The “Bride Price” was very steep. De 'Bride Price "was erg steil. The price was comparable to what would be the price of a new house today. De prijs was vergelijkbaar met wat zou de prijs van een nieuw huis vandaag. Then, when the bride was paid, there was a ceremony in which the couple was betrothed. Dan, wanneer de bruid was betaald, was er een ceremonie waarin het paar was verloofd. The price Jesus paid for us was also very steep. De prijs die Jezus betaalde voor ons was ook erg steil. It was not silver or gold, but His own precious blood. Het was geen zilver of goud, maar Zijn eigen kostbare bloed. If we have put our trust in that blood, there is a ring on our finger. Als we ons vertrouwen in dat bloed, er is een ring aan de vinger. We are betrothed. We zijn verloofd. In the days of Jesus, this part of the ceremony symbolized a permanent commitment. In de dagen van Jezus, dit deel van de ceremonie symboliseerde een permanent engagement. It is the same with our relationship with Jesus. Zo is het ook met onze relatie met Jezus.

Next, the groom went away in order to add a room to his father's house. Vervolgens de bruidegom ging om een ruimte toe te voegen aan het huis van zijn vader. It usually took about a year, but the actual time was determined by the father. Meestal duurde ongeveer een jaar, maar de werkelijke tijd werd bepaald door de vader. It was when the father said that things were ready when the groom would surprise his bride and bring her back with a great processional. Het was toen de vader zei dat de dingen klaar als de bruidegom zou zijn bruid verrassen en breng haar terug met een grote processie. In John 14 Jesus said, “In my Father's house are many rooms, if it were not so, I would have told you. In Johannes 14 zei Jezus: "In het huis van mijn Vader zijn vele kamers, als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. I am going there to prepare a place for you. Ik ben er naar een plek voor u te bereiden. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am.” En als ik heengaan, en bereiden een plaats voor u, zal ik terugkomen en nemen u mee naar zijn met mij dat je ook mag zijn waar ik ben. "

During this time of separation, the bride would prepare her gown. Gedurende deze tijd van scheiding, zou de bruid haar japon voor te bereiden. It involved much time and patience and had much intricate detail. Het ging veel tijd en geduld en had veel ingewikkelde details. As we anticipate our “GREAT WEDDING DAY” we, as Christians are preparing our wedding gown. Omdat we verwachten dat onze "GREAT WEDDING DAY" wij, als christenen onze trouwjurk voorbereiden. Rather than fine linen, our wedding gown is the purity of our character. In plaats van fijn linnen, onze bruidsjurk is de zuiverheid van ons karakter. Our character is developed as we clothe ourselves with the Lord Jesus Christ. Ons karakter is ontwikkeld als we ons kleden met de Heer Jezus Christus. Everyone who has the hope of Jesus returning is in this process of sanctification. Iedereen die heeft de hoop van Jezus terug is in dit proces van heiliging. We are a work in progress. Wij zijn een work in progress. We eagerly anticipate what we will become. We gretig anticiperen op wat we zullen worden.

John says in Revelation 19:7-8, “For the wedding of the Lamb has come, and His Bride has made herself ready. Johannes zegt in Openbaring 19:7-8: "Want de bruiloft des Lams is gekomen en Zijn bruid heeft zichzelve bereid. Fine linen, bright and clean was given her to wear. Fijn linnen, licht en schoon kreeg haar om te dragen. We, as we live on this earth, are getting ready to become His Bride. Wij, als we leven op deze aarde, zijn klaar om Zijn Bruid te worden. Jesus has gone away to prepare a place for us and He will be back. Jezus is heengegaan om een plaats te bereiden voor ons en Hij zal terug zijn. It will be a great Psalm and wondrous procession. Het zal een grote Psalm en wonderlijke optocht. Psalm 45:13-14 says, “All glorious is the princess within her chamber. Psalm 45:13-14 zegt: "Alle glorieus is de prinses in haar kamer. Her gown is interwoven with gold; in embroidered garments she is led to the King.” Haar jurk is verweven met goud, in geborduurde kleding is zij tot de koning ".

There is so much symbolism here. Er is zo veel symboliek hier. The words used are significant. De gebruikte woorden zijn significant. The fires of life will refine and purify our character in a magnificent gold if we allow God to use them as He desires. Het vuur van het leven zal verfijnen en ons karakter te zuiveren in een prachtig gouden als we toestaan ​​dat God om ze te gebruiken zoals Hij wil. When someone embroiders they enhance, magnify and add color to their garment. Wanneer iemand borduurt verbeteren ze, vergroten en geven kleur aan hun kleding. This is a picture of what we do to our wedding gown when we submit to the Lord. Dit is een beeld van wat we doen om onze trouwjurk toen we aan de Heer. All glorious are Krista, Nikki and Jessica within their chamber! Alle glorieuze zijn Krista, Nikki en Jessica in hun kamer!

(A suggestion of the author to paraphrase this psalm with your own name>) The character of God is interwoven throughout their character; being clothed in the many splendord colors of His, they were led to Jesus! (Een suggestie van de auteur te parafraseren deze psalm met uw eigen naam>) Het karakter van God is verweven door hun karakter, worden gekleed in de vele splendord kleuren van zijn, werden ze voor Jezus!

The final part of the Jewish marriage was the actual wedding and feast. Het laatste deel van de Joodse huwelijk was de eigenlijke bruiloft en feest. Oh what rejoicing their will be in heaven at our wedding banquet! Oh wat vreugde hun wil in de hemel op onze bruiloft! We will be with Him, our Bridegroom for all eternity. We zullen met Hem, onze Bruidegom in alle eeuwigheid. So, in this period when He is preparing a place for us, God also yearns to sanctify and make us holy. Dus, in deze periode als Hij is een plek voor ons aan, God verlangt ook te heiligen en maak ons heilig. Let us abandon ourselves to Him… our ETERNAL BRIDEGROOM! Laten we ons overgeven aan Hem ... onze eeuwige bruidegom!
Overgenomen uit "De kleuren van Zijn liefde" van Dee Brestin & Kathy Troccloi

Song of Songs

 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl